καιρός weather.gr
Text Box: Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες ενεργειακής     επιθεώρησης κτηρίων και κατοικιών που παρέχει η  «Civil Design».
Text Box: 	Στην Ελλάδα, όπου ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 1/3 περίπου της παραγόμενης ενέργειας, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, στον κλιματισμό και στο φωτισμό και με τις ρυθμίσεις αυτές, η πολιτεία επιθυμεί να ξεκινήσει και στη χώρα μας η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και η αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας.

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτηρίων

Text Box: Στον κτηριοδομικό κανονισμό καθορίζονται οι βασικές κατηγορίες των κτηρίων και οι επί μέρους υποκατηγορίες (χρήσεις). Στον παρακάτω πίνακα καθορίζονται οι βασικές κατηγορίες και χρήσεις κτηρίων, στις οποίες θα εντάσσεται το υπό μελέτη ή επιθεώρηση κτήριο, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ενεργειακή του απόδοση.

[Ενεργειακή Κατάταξη Κτηρίων]

Text Box: 	Η ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου αναφοράς (ΚΑ) αντιστοιχεί στο άνω όριο της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης (ΕΑ) Β. Κτήρια με χαμηλότερη ή υψηλότερη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατατάσσονται στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία.
Από το πεδίο εφαρμογής του Κ.Εν.Α.Κ.,  εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες κτηρίων: 
Κτήρια και μνημεία που προστατεύονται από το νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού θα αλλοίωνε, κατά τρόπο μη αποδεκτό, το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους.
Κτήρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.
Μη μόνιμα κτήρια, των οποίων η διάρκεια της χρήσης τους με βάση το σχεδιασμό τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη (δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση με κατοικίες που χαρακτηρίζονται ως «παραθεριστικές», δηλαδή με χρήση μέχρι 4 μήνες ετησίως και για τις οποίες, πλέον, δεν ισχύει η εξαίρεση από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον Κ.Εν.Α.Κ.).
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, χώροι αποθήκευσης.
Εργαστήρια (δηλαδή τα κτήρια που στην πολεοδομική τους άδεια είναι χαρακτηρισμένα ως εργαστήρια όπως ερευνητικά ή ιατρικά εργαστήρια, παραγωγής τροφίμων κ.ά.).
Κτήρια αγροτικών χρήσεων − πλην κατοικιών − με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις.

                 Ο στόχος εξάλλου, όπως άλλωστε εκφράζεται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι έως τις 31.12.2020 όλα τα νέα κτήρια να αποτελούν κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

             Η Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτηρίου διενεργείται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο προβλεπόμενο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών. Όλα τα πιστοποιητικά ενεργειακής επιθεώρησης καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε ειδικό λογισμικό του ΥΠΕΚΑ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο υπουργείο να διενεργεί ελέγχους και να ανακαλεί τόσο τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί όσο και τις άδειες των ενεργειακών επιθεωρητών που δεν συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις ή νόμους. Η εταιρεία μας, εγγυάται ότι τα ενεργειακά πιστοποιητικά που εκδίδει βασίζονται σε πραγματική μελέτη που πραγματοποιεί κατόπιν σοβαρής και λεπτομερούς αυτοψίας που πραγματοποιεί στο χώρο σας, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι δεν θα υπάρξει καμιά περίπτωση μελλοντικής ανάκλησής τους αλλά και ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη για την πραγματική ενεργειακή κατάσταση της οικίας του και προτείνοντας τρόπους για την αναβάθμισή της. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι εκείνο που μετράει σε μια ενεργειακή επιθεώρηση δεν είναι ο όσο το δυνατόν σύντομος χρόνος διενέργειάς της και έκδοσης του πιστοποιητικού, αλλά η αξιοπιστία της μελέτης η οποία δεν θα βάζει περαιτέρω προβλήματα στον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

             Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:

             α) στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ζεστό νερό χρήσης) και συνολικά,

             β) στην ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου,

             γ) στην έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.),

             δ) στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη / χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου

             ε) στη συλλογή επιπρόσθετων στοιχείων του κτηρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών (H/M) εγκαταστάσεων που πρέπει να εισαχθούν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

             Βάσει της τελικής ανηγμένης σε πρωτογενή ενέργεια κατανάλωσης του κτηρίου, καθορίζεται και η κατηγορία της ενεργειακής απόδοσής του και εκδίδεται το «πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτηρίου - Π.Ε.Α.». Οι κατηγορίες ενεργειακής ταξινόμησης των κτηρίων δίνονται στο παρακάτω σχήμα:

Text Box: Διευκρινίζεται ότι:
σε περίπτωση ενιαίας χρήσης κτηρίου επιλέγεται μία από τις χρήσεις κτηρίων του πίνακα,
σε περίπτωση μεικτής χρήσης κτηρίου με διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας (π.χ. κτήριο πολυκατοικίας με εμπορικά καταστήματα στο ισόγειο), οι υπολογισμοί για την ενεργειακή απόδοση και ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου, τόσο κατά την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσης όσο και κατά την ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης γίνεται ξεχωριστά για κάθε χρήση των επί μέρους τμημάτων του κτηρίου.
σε περίπτωση που μια συγκεκριμένη χρήση κτηρίου δεν συμπεριλαμβάνεται στις κατηγορίες του παραπάνω πίνακα, τότε αναγκαστικά κατατάσσεται στην πλησιέστερη κατηγορία. 
	Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης του Κτηρίου καταγράφει στοιχεία του κτηρίου σχετικά με το: 
α) Κτηριακό κέλυφος, 
β) Σύστημα θέρμανσης, 
γ) Σύστημα ψύξης,
δ) Σύστημα αερισμού, 
ε) Σύστημα φωτισμού,
στ) Σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Συμπαραγωγής 
ε) Σύστημα Ύδρευσης, Αποχέτευσης & Άρδευσης (ενεργοβόρες συσκευές)
ζ) Παραμέτρους εσωτερικών συνθηκών άνεσης.
Text Box: 	Για τους παραπάνω λόγους, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης του Κτηρίου θα πρέπει απαραιτήτως να έχει πρόσβαση στα εξής μέρη του κτηρίου: 
1) στον κύριο χώρο για τον οποίο θα πρέπει να εκδοθεί το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, 
2) στο λεβητοστάσιο (για επιθεώρηση του λέβητα), 
3) στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα (για επιθεώρηση του μηχανισμού του ανελκυστήρα),
Text Box: 4) στο δώμα (για επιθεώρηση ηλιακού θερμοσίφωνα ή λοιπών ηλιακών συστημάτων), 
5) στο χώρο όπου είναι τοποθετημένες οι εξωτερικές και οι εσωτερικές μονάδες για ψύξη του χώρου.
Στην περίπτωση όπου δεν είναι εφικτή η πρόσβαση σε κάποιον από τους παραπάνω χώρους, η ενεργειακή επιθεώρηση διακόπτεται και επαναλαμβάνεται όταν η πρόσβαση θα είναι δυνατή, και με πιθανή επιπλέον χρέωση.
	Η ελάχιστη αμοιβή για την ενεργειακή επιθεώρηση, ύστερα από την ψήφιση του σχετικού νόμου για απελευθέρωση (άνοιγμα) του επαγγέλματος του μηχανικού, δεν υφίσταται και αποτελεί αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ πελάτη / ενδιαφερόμενου και μηχανικού. Σε κάθε περίπτωση, στη διαμόρφωση της αμοιβής, σημαντικό ρόλο παίζει τόσο το εμβαδό και η χρήση του κτηρίου όσο και το αν ο ενδιαφερόμενος παράσχει τα παρακάτω ή όχι στον  μηχανικό:
Κάτοψη του χώρου
Τοπογραφικό
Οικοδομική Άδεια του κτίσματος
Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
Στοιχεία ιδιοκτήτη του υπό εξέταση χώρου (ΑΦΜ, ΔΟΥ, ονοματεπώνυμο)
Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο κτηματολόγιο ή αρχική αίτηση για τη δήλωση αυτού
Φύλλο συντήρησης λέβητα
Μελέτη θερμομόνωσης (προαιρετικά)
Text Box: Νέες Μειωμένες Τιμές Ενεργειακής Επιθεώρησης

1,00 € / m2 
Ελάχιστη αμοιβή 70,00 €

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Αρχική

Η Εταιρεία

Υπηρεσίες

Έργα

Ευκαιρίες Καριέρας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Λογισμικά

Επικοινωνία